Εκπαίδευση, Ανθρώπινο δυναμικό, Πολιτικές απασχόλησης

Διάρκεια Σπουδών

ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ

Χρονική διάρκεια φοίτησης (άρθρο 33 Ν.4485/2017)

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με την εξαίρεση όσων φοιτητών έχουν αιτηθεί και λάβει την προβλεπόμενη αναστολή (βλέπε παρ.7.3 του παρόντος).

Μερική φοίτηση (άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 4485/2017)

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης. Σχετική απόφαση λαμβάνει η Συνέλευση του Τμήματος έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων για ειδικές περιπτώσεις όπως ενδεικτικά για λόγους υγείας, οικογενειακούς, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά.

Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει το διπλάσιο της κανονικής διάρκειας φοίτησης.

Αναστολή φοίτησης (άρθρο 33 παρ. 3 του Ν.4485/2017)

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.