Εκπαίδευση, Ανθρώπινο δυναμικό, Πολιτικές απασχόλησης

  • να καλύψει ένα υπαρκτό κενό και μια ουσιαστική μορφωτική ανάγκη με ειδική στόχευση και εξειδικευμένο προσανατολισμό καθώς και τη διασύνδεση των στοιχείων της εκπαίδευσης, του ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτικών απασχόλησης.

  • να συμβάλει στη δημιουργία στελεχιακού δυναμικού στο χώρο των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών δομών και απ’ αυτή την άποψη είναι πολλαπλά ωφέλιμο. Σημειώνεται πως από αναπτυξιακή άποψη είναι απαραίτητο και οι δύο πλευρές της εργασιακής σχέσης και διαπραγμάτευσης να διαθέτουν υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό και φορείς διευρυμένου μορφωτικού και ταυτόχρονα συμβολικού κεφαλαίου καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί παράγοντα οικονομικο-κοινωνικής ανάπτυξης.

  • να αναβαθμίσει στη χώρα την παραγωγή στελεχών και εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο των κοινωνικών εταίρων, σε διεθνή φόρα (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή – Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI), σε Επιτροπές απασχόλησης και εκπαιδευτικών θεμάτων στην Ε.Ε, σε επιχειρηματικούς κόμβους με μορφωτικά και τεχνοκρατικά επαρκή προσόντα.

  • να ενισχύσει την ποιότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού διαλόγου σε Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και την τεχνογνωσία στελεχών από το χώρο των επιχειρήσεων, των επαγγελματικών Λυκείων, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής κατάρτισης, των Κέντρων Δια βίου Μάθησης, των ερευνητικών κέντρων, των δομών απασχόλησης σε Δήμους και περιφέρειες, των εκπαιδευτικών κ. α

  • η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου με έμφαση στην καινοτομία και στην παραγωγή τεχνογνωσίας έντασης

  • η εκπαίδευση επιστημόνων που να κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον, δημόσιο, ιδιωτικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής ,του ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτικών απασχόλησης.

  • η προετοιμασία επιστημόνων για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.