Εκπαίδευση, Ανθρώπινο δυναμικό, Πολιτικές απασχόλησης

Αριθμός Εισακτέων/ Κατηγορίες Πτυχιούχων

ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 φοιτητές μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαιρέσεις του άρθρου 5 και της παραγράφου 6.4.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε έξι (6). Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος είναι περίπου εκατό πενήντα (150) ανά έτος σε σχέση με τον αριθμό των εκατό σαράντα (140) εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος ανά έτος και των εικοσιένα διδασκόντων του Τμήματος (άρθρο 45 παρ. 1β του Ν. 4485/2017).

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, του άρθρου 34 του ν.4485/17, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά ΠΜΣ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό, μόνο σε ΠΜΣ που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται δεκτοί προσκομίζοντας βεβαίωση επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας κατά τα εκάστοτε οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, ή μετά από σχετική δοκιμασία. Την επάρκεια του υποψηφίου κρίνει τριμελής επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.