ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόγραμμα Σπουδών

ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

  • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

  • Στο πρώτο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών, και για τις δυο ειδικεύσεις, περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα των 5 ΠΜ-ECTS τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS

  • Στο δεύτερο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνεται ανά ειδίκευση ως ακολούθως:

    α) η ειδίκευση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e-Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές» περιλαμβάνει πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα των 4 ΠΜ-ECTS, ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα των 5 ΠΜ-ECTS και ένα (1) μάθημα επιλογής (από τρία (3) προσφερόμενα) το οποίο αντιστοιχεί σε 5 ΠΜ-ECTS, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS

    β) η ειδίκευση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα των 5 ΠΜ-ECTS και δυο (2) μαθήματα επιλογής (από τέσσερα (4) προσφερόμενα) των 5 ΠΜ-ECTS τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS.

  • Τέλος, το τρίτο εξάμηνο και για τις δύο ειδικεύσεις περιλαμβάνει την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας/Μεταπτυχιακής Διατριβής η οποία αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ-ECTS.

  • Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Ειδίκευση ΕΠΥ (Α’)Ειδίκευση ΕΠΔ (Β’)

Ειδίκευση ΕΠΥ (Α΄):

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e-Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΕΠΥ01

Σχολική Γνώση και Αναλυτικά Προγράμματα

Υποχρεωτικό

5

ΕΠΥ02

Κοινωνιολογία της Γνώσης και των Εκπαιδευτικών Πρακτικών

Υποχρεωτικό

5

ΕΠΥ03

Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning)

Υποχρεωτικό

5

ΕΠΥ04

Νέες Μορφές Εκπαίδευσης

Υποχρεωτικό

5

ΕΠΥ05

Σχεδιασμός αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανάλυση εκπαιδευτικών πολιτικών

Υποχρεωτικό

5

ΕΠΥ06

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές προσεγγίσεις

Υποχρεωτικό

5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΕΠΥ07

Εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό: Σχεδιασμός και Πρακτικές

Υποχρεωτικό

4

ΕΠΥ08

Κοινωνιολογία της εκπαιδευτικής γνώσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής

Υποχρεωτικό

4

ΕΠΥ09

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Υποχρεωτικό

4

ΕΠΥ10

Καινοτόμες προσεγγίσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

Υποχρεωτικό

4

ΕΠΥ11

Η θέσμιση της σχολικής αξιολόγησης: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις εκπαιδευτικών πολιτικών

Υποχρεωτικό

4

ΕΠΥ12

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές προσεγγίσεις

Υποχρεωτικό

5

ΕΠΥΕΠ

Μάθημα επιλογής (1)

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό

5

(1) Επιλέγεται ένα εκ των ακόλουθων μαθημάτων:
- Εκπαιδευτική ηγεσία
- Ειδικά θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής
- Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΕΠΥΔΠΛ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Υποχρεωτικό

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Ειδίκευση ΕΠΔ (Β΄):

Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΕΠΔ01

Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική

Υποχρεωτικό

5

ΕΠΔ02

Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων

Υποχρεωτικό

5

ΕΠΔ03

Οικονομικά της Εκπαίδευσης και κοινωνικές ανισότητες

Υποχρεωτικό

5

ΕΠΔ04

Η ποσοτική έρευνα ως εργαλείο λήψης αποφάσεων

Υποχρεωτικό

5

ΕΠΔ05

Ηλεκτρονική Μάθηση (e−learning)

Υποχρεωτικό

5

ΕΠΔ06

Σχεδιασμός αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ως θεσμική διαδικασία άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής

Υποχρεωτικό

5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΕΠΔ07

Πολιτικές Δια-βίου Εκπαίδευσης

Υποχρεωτικό

5

ΕΠΔ08

Εκπαιδευτική ηγεσία

Υποχρεωτικό

5

ΕΠΔ09

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Υποχρεωτικό

5

ΕΠΔ10

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές προσεγγίσεις

Υποχρεωτικό

5

ΕΠΔΕΠ01

Μάθημα επιλογής (1)

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό

5

ΕΠΔΕΠ02

Μάθημα επιλογής (1)

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό

5

(1) Επιλέγεται ένα εκ των ακόλουθων μαθημάτων:
- Καινοτόμες προσεγγίσεις Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
- Ειδικά θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής
- Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση και Κατάρτιση
- ΤΠΕ και Πολιτικές Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΕΠΥΔΠΛ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Υποχρεωτικό

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30