Εκπαίδευση, Ανθρώπινο δυναμικό, Πολιτικές απασχόλησης

Δικαιώματα και παροχές

ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχονται διάφορες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως:

Το Τμήμα υποχρεούται να εξασφαλίζει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία. Ειδικότερα για αυτή την κατηγορία φοιτητών μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος να προσδιοριστεί ειδικός τρόπος εξέτασης, ειδικές διαδικασίες πρόσβασης στους χώρους διδασκαλίας (π.χ. μέσω τηλεδιάσκεψης), και ειδικοί τρόποι πρόσθετης υποστήριξης (π.χ. διευκολύνσεις σε συνοδό, προσωπική συμβουλευτική) ανάλογα με τις ανάγκες του/της κάθε φοιτητή/τρια