ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αριθμός Εισακτέων/ Κατηγορίες Πτυχιούχων

ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος (30 φοιτητές ανά ειδίκευση). Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαιρέσεις του άρθρου 5 και της παραγράφου 6.4. του παρόντος κανονισμού.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε έξι (6). Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος είναι περίπου εκατό πενήντα (150) ανά έτος σε σχέση με τον αριθμό των εκατό σαράντα (140) εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος ανά έτος και των εικοσιένα (21) διδασκόντων του Τμήματος.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται δεκτοί προσκομίζοντας βεβαίωση επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας κατά τα εκάστοτε οριζόμενα στις ισχύουσες 45618 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3631/27.08.2018 διατάξεις. Την επάρκεια του υποψηφίου κρίνει τριμελής επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.