ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διάρκεια Σπουδών

ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με την εξαίρεση όσων φοιτητών έχουν αιτηθεί και λάβει την προβλεπόμενη αναστολή. Η παράταση του ενός εξαμήνου μπορεί να αφορά είτε τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είτε τον χρόνο φοίτησης.

Μερική φοίτηση

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης. Σχετική απόφαση λαμβάνει η Συνέλευση του Τμήματος έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων για ειδικές περιπτώσεις όπως ενδεικτικά για λόγους υγείας, οικογενειακούς, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά.

Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει το διπλάσιο της κανονικής διάρκειας φοίτησης.

Αναστολή φοίτησης

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.