Εκπαίδευση, Ανθρώπινο δυναμικό, Πολιτικές απασχόλησης

Πρόγραμμα Σπουδών

ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

  • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

  • Στο πρώτο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών, περιλαμβάνει 7 (επτά) υποχρεωτικά μαθήματα των με 4 και 5 ΠΜ−ECTS τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ−ECTS.

  • Στο δεύτερο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 7 (επτά) υποχρεωτικά μαθήματα των 4 και 5 ΠΜ−ECTS τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ−ECTS.
    Τέλος το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας/Μεταπτυχιακής Διατριβής η οποία αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ−ECTS.

  • Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Υ01

Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Υποχρεωτικό

4

Υ02

Πολιτικές Εκπαίδευσης - Κατάρτισης και σύνδεσης με την απασχόληση

Υποχρεωτικό

4

Υ03

Δ.Β.Μ και Πολιτικές Απασχόλησης: δεξιότητες και προσόντα

Υποχρεωτικό

5

Υ04

Μορφές επαγγελματικής κατάρτισης, ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαστάσεις ποιότητας

Υποχρεωτικό

4

Υ05

Στρατηγικές εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Υποχρεωτικό

4

Υ06

Κράτος και Πολιτικές Απασχόλησης

Υποχρεωτικό

5

Υ07

Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικά Δικαιώματα και Αγορά Εργασίας

Υποχρεωτικό

4

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Υ08

Τεχνολογικοί μετασχηματισμοί και το μέλλον της Εργασίας

Υποχρεωτικό

4

Υ09

Παγκοσμιοποίηση, Εκπαίδευση & Επιχειρησιακή Οργάνωση

Υποχρεωτικό

4

Υ10

Οικονομικά της Εργασίας

Υποχρεωτικό

4

Υ11

Αγορά εργασίας και Ελληνική Οικονομία

Υποχρεωτικό

4

Υ12

Αγορά εργασίας και ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης: ζητήματα σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης παρεμβάσεων

Υποχρεωτικό

4

Υ13

Συμβουλευτική και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Υποχρεωτικό

5

Υ14

Έρευνα, ανάλυση δεικτών και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Υποχρεωτικό

5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΕΠΥΔΠΛ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Υποχρεωτικό

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30