ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σκοπός – Μαθησιακά αποτελέσματα

ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ

Σκοπός:

  • Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου.

  • Η εκπαίδευση επιστημόνων ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στο δημόσιο ιδιωτικό, ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

  • Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών σε επαγγελματίες και επιστήμονες της εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες ικανότητες για την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην πρακτική της σχολικής, της τριτοβάθμιας και της δια-βίου εκπαίδευσης.

  • Η προετοιμασία επιστημόνων για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

  • Να κατανοούν τη θεσμική συγκρότηση, τη λειτουργία, την οργάνωση, τη διοίκηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και οργανισμών.

  • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές στο επίπεδο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος όλων των βαθμίδων.

  • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές σε σύγχρονους τομείς όπως η Διά Βίου Μάθηση, η Εκπαίδευση Ενηλίκων, η Αρχική και η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση, η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, η Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση και Κατάρτιση.